Porady podatkowo prawne dla Twojej firmy

Przebieg postępowania w upadłości konsumenckiej.

Przebieg postępowania w upadłości konsumenckiej.

Kto może złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

Postępowanie upadłościowe wszczynane jest na wniosek konsumenta lub na wniosek wierzyciela. Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może złożyć wyłącznie osoba fizyczna:

  • która nie prowadzi działalności gospodarczej lub
  • przestała być wspólnikiem osobowej spółki handlowej

Wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie może złożyć:

  • spółka, wspólnik spółki osobowej (np. spółki jawnej, partnerskiej czy komandytowej), fundacja, stowarzyszenie,
  • łącznie małżeństwo (może za to złożyć osobno każdy z małżonków, jeżeli spełnia powyższe kryteria),
  • osoba prowadząca działalność gospodarczą – choćby niezarejestrowaną.

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej można złożyć w każdym czasie, i ole spełnione są powyższe warunki.

Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości.

Postępowanie o upadłość konsumencką rozpoczyna się od przygotowania i złożenia wniosku o upadłość konsumencką. Wniosek należy dokładnie uzasadnić, wyjaśniając w jakiej sytuacji powstało zadłużenie będące powodem zgłoszenia wniosku.

Aby wniosek uzasadnić trzeba wykazać przesłanki, czyli okoliczności określone w ustawie Prawo upadłościowe, które muszą zaistnieć lub nie mogą wystąpić, aby możliwe było ogłoszenie upadłości konsumenckiej danego dłużnika. Więcej: http://kancelaria-golebiowska.com.pl/2017/04/10/jak-przygotowac-wniosek-o-upadlosc-konsumencka/

Wniosek o upadłość konsumencką rozpatrywany jest przez sąd upadłościowy. Przy czym nie chodzi tu o jakąś odrębną jednostkę organizacyjną w strukturze sądownictwa powszechnego, ale o wydział w sądach rejonowych – sądach gospodarczych.

Sąd może wzywać do uzupełnienia wniosku poprzez np. załączenie wydruków z rachunków bankowych. Sąd wyznacza termin rozprawy. Kluczowym elementem rozprawy jest złożenie wyjaśnień przez wnioskodawcę.

Na podstawie złożonego wniosku i wyjaśnień sąd bada, czy wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej spełnia wszystkie wymogi formalne i dokonuje oceny, czy zostały spełnione przesłanki ogłoszenia upadłości konsumenckiej i czy nie zachodzą okoliczności skutkujące jego oddaleniem.

Etap ten kończy postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Sąd wskazuje kogo wyznacza na Sędziego – Komisarza oraz Syndyka.

Właściwe postępowanie upadłościowe

Właściwe postępowanie upadłościowe prowadzone jest po wydania przez sąd postanowienia o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Od tego momentu wstrzymaniu ulegają wszystkie postępowania egzekucyjne podjęte przez wierzycieli. Z polecenia sądy działania te podejmuje wyznaczony przez sąd syndyk. W toku postępowania o upadłość konsumencką syndyk dokonuje:

  • ustalenia składu i wartości majątku i dochodów upadłego konsumenta,
  • syndyk zajmuje majątek upadłego,
  • sporządza listę wierzytelności, którą zatwierdza sąd,
  • sprzedaje składniki majątku upadłego,
  • dokonuje podziału uzyskanych w ten sposób środków między wierzycieli ujętych na liście wierzytelności, o ile uzyska jakieś środki ze sprzedaży majątku upadłego.

Na tym etapie postępowania upadłościowego istnieje możliwość zawarcia z wierzycielami układu.

Zakończenie tego etapu następuje w dwojaki sposób, w zależności od sytuacji majątkowej upadłego konsumenta:

– przez wykonanie ostatecznego planu podziału masy upadłości – jeżeli upadły konsument posiadał majątek, lub

– przez zatwierdzenie listy wierzytelności – jeżeli upadły konsument nie posiada majątku.

Ustalenie Planu Spłaty Wierzycieli

Po zakończeniu właściwego postępowania upadłościowego, sąd wydaje postanowienie o ustaleniu Planu Spłaty Wierzycieli. Postanowienie to wydawane jest z urzędu, a co za tym idzie upadły konsument nie musi składać żadnego wniosku.

który trwa maksymalnie 36 miesięcy i uzależniony jest od możliwości zarobkowych „upadłego”. Plan spłaty upadły wykonuje już dobrowolnie i samodzielnie. Na tym etapie postępowania nie jest już nadzorowany przez Syndyka.

Plan Spłaty Wierzycieli polega na częściowej, ratalnej spłacie wierzycieli która trwa maksymalnie 36 miesięcy i uzależniona jest od możliwości zarobkowych „upadłego”. Plan spłaty upadły wykonuje już dobrowolnie i samodzielnie. Na tym etapie postępowania nie jest już nadzorowany przez syndyka.

Sąd określa również w jakiej części niespłacone zobowiązania upadłego konsumenta zostaną umorzone po wykonaniu Planu Spłaty Wierzycieli.

Etap Planu Spłaty Wierzytelności jest pomijany jeżeli osobista sytuacja upadłego konsumenta w sposób oczywisty wskazuje, że nie byłby on zdolny do dokonania jakichkolwiek spłat w ramach Planu Spłaty Wierzycieli. W takim przypadku wydawane jest postanowienie o umorzeniu zobowiązań upadłego konsumenta bez ustalenia Planu Spłaty Wierzycieli.

Ta witryna ukrywa pliki cookies. Korzystając ze strony zgadzasz się na użycie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close