Porady podatkowo prawne dla Twojej firmy

Upadłość w działalności transgranicznej

Upadłość w działalności transgranicznej

26.06.2017 weszło w życie unijne rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2015/848 z 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Przepisy te regulują m. in. zasady określania sądu właściwego do wszczęcia postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego w razie niewypłacalności dłużnika pochodzącego z państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Dłużnicy prowadzący transgraniczną działalność oraz ich wierzyciele zyskują większą elastyczność w planowaniu działań zmierzających do sądowej restrukturyzacji zadłużenia.

Załącznik A do rozporządzenia, poszerzono o 19 nowych typów postępowań z różnych państw członkowskich. Włączone zostały m.in. wszystkie postępowania restrukturyzacyjne wprowadzone ustawą z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne. Skutkiem będzie automatyczne stosowanie m.in. polskich instrumentów restrukturyzacyjnych w całej UE. Wcześniej niektóre krajowe procedury restrukturyzacyjne nie były objęte unijnymi przepisami i w rezultacie nie mogły być wykorzystywane w sprawach transgranicznych.

 

Co zadecyduje o wyborze państwa członkowskiego UE w którym będzie prowadzona upadłość ?

Nowe rozporządzenie doprecyzowuje zasady określania sądu właściwego do wszczęcia postępowania w razie niewypłacalności dłużnika pochodzącego z państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Właściwość sądu określa się według miejsca, w którym dłużnik posiada „główny ośrodek podstawowej działalności” (ang. COMI, centre of main interest). Miejsce to wyznacza jurysdykcję sądu danego państwa członkowskiego do wszczęcia postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego. W praktyce przesądzenie o położeniu COMI danego podmiotu np. w Niemczech pozwala skorzystać z instrumentów prawnych przewidzianych prawem niemieckim.

 

Nowe rozporządzenie rozstrzyga, że COMI danego dłużnika znajduje się w kraju, w którym ten regularnie zarządza swoją działalnością gospodarczą, w sposób rozpoznawalny dla osób trzecich.

Uciekanie z upadłością za granicę

Zdarza się, że dłużnicy celowo dążą do zmiany swojego COMI tak, aby postępowanie prowadzone było w korzystniejszym dla nich prawodawstwie. Powstało określenie forum shopping (turystyka upadłościowa). W efekcie takich działań wierzyciele mogli być zaskakiwani przez dłużników postępowaniem głównym otwartym w innym porządku prawnym. Celem było uniknięcie nieuczciwego forum shoppingu, tj. takiego, które dokonywane jest w celu pokrzywdzenia wierzycieli.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem w przypadku gdy dłużnik przeniósł swoją siedzibę statutową w ciągu trzech miesięcy poprzedzających wniosek o wszczęcie postępowania głównego, domniemywa się, że taki zabieg miał charakter pozorny.

W nowym rozporządzeniu zagwarantowano także prawo wierzyciela do zaskarżenia postanowienia o wszczęciu głównego postępowania upadłościowego, jeśli uważa on, że COMI dłużnika znajduje się w innym państwie. Jest to mechanizm mający pomóc wierzycielom w sytuacjach, gdy zachodzi podejrzenie, że przeniesienie COMI może mieć charakter pozorny.

Unijny Rejestr upadłościowy

Rozporządzenie zobowiązało państwa członkowskie do utworzenia elektronicznego rejestru, do którego wpisywane będą informacje o wszczęciu postępowań. Dzięki temu wierzyciele będą mieli lepszy dostęp do informacji o postępowaniach toczących się w poszczególnych krajach UE. Polski Centralny Rejestr Upadłości i Restrukturyzacji wystartuje 1 lutego 2018 r. Do czerwca 2019 r. Komisja Europejska ma zapewnić połączony dostęp do wszystkich rejestrów.

Wejście w życie unijnego rozporządzenia nr 2015/848 w sprawie postępowania upadłościowego jest szczególnie ważne dla polskich przedsiębiorców pozostających w kontaktach handlowych z podmiotami mającymi siedziby lub prowadzącymi działalność gospodarczą na terytorium innego państwa członkowskiego UE.

Istotne jest ujednolicenie zasad dotyczących ustalania jurysdykcji sądowej w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych, a więc sposobu rozstrzygania, w którym państwie będzie prowadzone główne postępowanie upadłościowe czy restrukturyzacyjne. Unijny prawodawca przyjął, że wyłącznie właściwym do prowadzenia upadłości i restrukturyzacji jest sąd miejsca, w którym dłużnik regularnie zarządza swoją działalnością o charakterze ekonomicznym i które jako takie jest rozpoznawalne dla osób trzecich. To duże ułatwienie dla wierzycieli w dochodzeniu ich praw. Wierzyciel może przeciwdziałać niekorzystnej restrukturyzacji na mocy przepisów obowiązujących w innym kraju UE, czyli reguły redukcji lub ograniczeniu swoich wierzytelności.

Ta witryna ukrywa pliki cookies. Korzystając ze strony zgadzasz się na użycie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close