Porady podatkowo prawne dla Twojej firmy

Syndyk sprzeda udział w lokalu mieszkalnym w Ząbkach

Syndyk sprzeda udział w lokalu mieszkalnym w Ząbkach

przetarg nieaktualny

OBWIESZCZENIE

Syndyk w postępowaniu upadłościowym sygn.akt X GUp 670/16 zaprasza do składania ofert w drodze sprzedaży z wolnej ręki na zakup ½ udziału w odrębnym prawie własności lokalu mieszkalnego nr 5 , położonego w Ząbkach ul. Stefana Batorego 6 ,powiat wołomiński , woj .mazowieckie, o pow. 37,40 m2 , usytuowanego na drugiej kondygnacji budynku wielolokalowego , złożonego z jednego pokoju , kuchni, przedpokoju, , łazienki , pomieszczenia piwnicznego , z którego własnością związany jest udział w wysokości 4270/89212 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części wspólne budynku i urządzenia , które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali / nr KW WA1W/00088868/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wołominie , IV Wydział Ksiąg Wieczystych , nr KW z której wyodrębniono lokal: WA1W/0005270/0.

Cena wywoławcza 60 000,00 zł brutto.

Wadium w wysokości 5 963,00 zł , należy wpłacić nZąbki, ul. Batorego 6a rach. bankowy masy upadłości Małgorzaty Smater nr 26 1090 1014 0000 0001 3482 8592 do dnia 25.08.2017 r.

Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczającym terminie do 25.08. 2017 r. osobiście lub za pośrednictwem poczty /decyduje data stempla pocztowego/ w Kancelarii Syndyka ul.Kasprowicza 68/52 , 01-949 Warszawa.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.08Ząbki, Batorego 6. 2017 w Kancelarii Syndyka godz.15.00.

Szczegółowe warunki sprzedaży dostępne są w Kancelarii Syndyka ul. Kasprowicza 68 lok.52 w Warszawie. Inne informacje np. ustalenie oględzin lokalu tel. 605 420 802, www.kancelaria-golebiowska.com.pl , zakładka przetargi upadłościowe

 

Ząbki, ul Batorego 6

Warunki sprzedaży ½ udziału we własności lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Ząbkach, ul. Stefana Batorego 6 – Małgorzata Smater w upadłości .

Par.1

Warunki przetargowe określają zasady i tryb postępowania przy przeprowadzeniu przetargu ofertowego na sprzedaż ½ udziału we własności lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Ząbkach, ul. Stefana Batorego 6 – współwłasność Małgorzata Smater w upadłości .

Par.2

Przedmiotem przetargu jest składnik majątkowy – udział w wysokości ½ w odrębnym prawie:

– własności lokalu mieszkalnego nr 5 o pow. użytkowej 37,40 m2 położonego w Ząbkach, ul.Stefana Batorego nr 6, powiat wołomiński, woj. mazowieckie , usytuowany na drugiej kondygnacji budynku wielolokalowego , złożony z jednego pokoju ,kuchni , przedpokoju i łazienki pomieszczenia piwnicznego . Z własnością lokalu związany jest udział w wysokości 4270/89212 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części wspólne budynku i urządzenia , które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Numer księgi wieczystej: WA1M/00088868/4 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wołominie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych , nr KW z której wyodrębniono lokal : WA1W/0005270/0

Udział w nieruchomości lokalowej został opisany w opisie i oszacowaniu z dnia 23.05.2017 sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego dr Zbigniewa Pawlaka upr.nr 5110.

Uwaga: drugi udział w wysokości ½ w lokalu ,o którym mowa powyżej należy do brata Małgorzaty Smater – Marka Jąkały.

Par.3

Cena wywoławcza za ½ udziału w składniku majątkowym wym. w par. 2 wynosi 59 632 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści dwa złote brutto).

Par.4

1.Sprzedaż prowadzi się w dwóch częściach:

  1. w drodze zbierania ofert pisemnych, przy czym złożenie jednej oferty spełniającej warunki formalne wystarcza do przeprowadzenia sprzedaży.
  2. w przypadku wpłynięcia co najmniej dwóch ofert spełniających warunki formalne syndyk przeprowadza aukcje (przetarg ustny) .

2. Informację o zamiarze sprzedaży syndyk upublicznia co najmniej 21 dni przed otwarciem ofert poprzez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz na bezpłatnych portalach internetowych, związanych ze sprzedażą nieruchomości.

Par.5

1.Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

2.Oferta pisemna składana jest w zamkniętej kopercie na adres Kancelarii Syndyka ul. Kasprowicza 68 lok. 52 w godz. 9-17 pon. – piątek z dopiskiem – Oferta na zakup udziału w lokalu w Ząbkach X GUp 670/16 . Oferty powinny być złożone w terminie do dnia 25.08.2017

W razie przesłania oferty pocztą , kurierem decyduje data wpłynięcia oferty do Kancelarii Syndyka.

4.Oferty złożone po terminie , o którym mowa w pkt.2 oraz oferty nie oznaczone na kopercie wskazanym dopiskiem , o którym mowa w pkt.2 nie biorą udziału w przetargu.

Par.6

Oferta zakupu powinna zawierać aby być uznana za ważną :

  1. dokładne oznaczenie składającego ofertę – imię i nazwisko (firmę), miejsce zamieszkania (siedzibę) , nr. telefonu;
  2. oferowaną cenę (dokładne oznaczenie kwoty cyfrą i słownie) równą co najmniej cenie wywoławczej , sposób zapłaty i termin zapłaty, przy czym przy rozbieżności cen , decyduje cena wyrażona słownie.
  3. w przypadku przedsiębiorców – aktualny odpis z KRS-u lub ewidencji podmiotów gospodarczych , nie starsze niż trzy miesiące (dopuszczalny jest wydruk komputerowy z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej);
  4. wszelkie zezwolenia i zgody , jeżeli ze względu na osobę nabywcy są one prawem wymagane m.innymi:

– w przypadku , gdy Oferentem jest spółka – pisemna zgoda właściwych organów na nabycie przedmiotu przetargu;

– w przypadku , gdy Oferent jest osobą fizyczną pozostającą w związku małżeńskim – oświadczenie o pozostawaniu ( lub o nie pozostawaniu) ze współmałżonkiem w ustroju wspólności majątkowej wraz z pisemną zgodą współmałżonka na nabycie przedmiotowej nieruchomości.

e. oświadczenie Oferenta , że zapoznał się z regulaminem sprzedaży i spełnia warunki określone tym regulaminem ;

f. oświadczenie Oferenta, że zobowiązuje się do pokrycia wszelkich opłat związanych z zakupem udziału w lokalu mieszkalnym;

g. oświadczenie Oferenta o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym oferowanego lokalu mieszkalnego oraz jego opisem i oszacowaniem , i nie wnoszeniu z tego tytułu żadnych zastrzeżeń.

h. dowód wpłaty wadium.

i. oświadczenie, że Oferent zobowiązuje się do podpisania umowy zakupu udziału w lokalu mieszkalnym w terminie jednego miesiąca od daty uprawomocnienia się postanowienia Sędziego Komisarza o zatwierdzeniu oferty.

Par.7

1.Wadium w wysokości 5 963,00 zł , należy wpłacić na rach. bankowy masy upadłości: Małgorzata Smater w upadłości nr 26 1090 1014 0000 0001 3482 8592 do dnia 25.08.2017 r.

2.O terminie dokonania wpłaty wadium decyduje data zaksięgowania go na rachunku masy upadłości o którym mowa w pkt 1 , nie zaś data z dowodu wpłaty.

3.Oferenci , którzy nie dokonają wpłaty wadium w terminie i na zasadach o których mowa w pkt. 1 i 2 nie biorą udziału w przetargu.

4.Wadium opłacone przez Oferenta, którego oferta nie zostanie wybrana w przetargu , będzie zwrócone na rachunek Oferenta w terminie 7 dni po ogłoszeniu wyników sprzedaży w kwocie nominalnej.

5.Wadium wpłacone przez Oferenta , którego oferta zostanie wybrana przez syndyka ulega zaliczeniu na poczet ceny nabycia.

6.W przypadku odstąpienia przez Oferenta po wyborze oferty przez syndyka lub nie zawarcia umowy sprzedaży w terminie jednego miesiąca od daty prawomocnego zatwierdzenia wyboru Oferty przez Sędziego Komisarza , wpłacone wadium ulegnie przepadkowi na rzecz masy upadłości .

Par.8

1.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.08.2017 w Kancelarii Syndyka godz. 15.00

2.Szczegółowe warunki sprzedaży dostępne są w Kancelarii Syndyka ul. Kasprowicza 68 lok.52 w Warszawie oraz www.kancelaria-golebiowska.com.pl

3.Po stwierdzeniu , iż złożone co najmniej dwie oferty spełniają warunki formalne przewidziane wyżej i o których mowa w par.4 , Syndyk przeprowadza aukcje (przetarg ustny) na następujących warunkach:

a. cenę wywoławczą będzie stanowić najwyższa cena zaproponowana przez Oferentów dopuszczonych do licytacji;

b. oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać , gdy inny uczestnik aukcji ( licytant) złożył ofertę korzystniejszą;

c. licytacja odbywa się w ten sposób, że prowadzący ją Syndyk rozpoczyna od ceny wywoławczej , a uczestnicy licytacji oferują ceny wyższe z tym, że podwyższenie ceny nie może być mniejsze niż wynosi ustalona w warunkach przetargu kwota postąpienia;

d. postąpienie w licytacji ustala się na kwotę nie mniejszą niż 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych);

e. syndyk wybiera ofertę uczestnika licytacji (udziela przybicia) , który zaoferował najwyższą cenę, której po dwukrotnym powtórzeniu przez prowadzącego nikt z uczestników nie podwyższył ( trzecie powtórzenie zaoferowanej ceny jest równoznaczne z jej przyjęciem);

f. jeżeli tylko jedna oferta będzie spełniała warunki formalne dopuszczenia do licytacji , syndyk udzieli jej przybicia.

5.Wyboru oferty dokona Syndyk. Wybór będzie prawnie skuteczny po jego zatwierdzeniu przez Sędziego Komisarza.

Par.9

Opis i oszacowanie składników majątkowych o których mowa w par.2 oraz wszelkie informacje o obecnym stanie faktycznym i prawnym Upadłego są do uzyskania (wglądu) w biurze Syndyka mieszczącym się przy ul.Kasprowicza 68 lok. 52 Warszawa ( Tel. 605 420 802) w godzinach 9.00- 17.00 , adres email m.golebiowska@kancelaria-golebiowska.com.pl,

Par.10

1.Nabywcą przedmiotu przetargu może być wyłącznie Oferent biorący udział w przetargu , który złożył ważną ofertę pisemną i wpłacił wadium .

2.O ważności oferty i wyborze Oferenta w przetargu decydować będzie :

– spełnienie wymogów określonych w par.6;

-wpłata wadium określonego w par.7;

– najwyższa zaoferowana cena nabycia brutto w zł. , nie niższa niż cena wywoławcza wym. w par.3.

– w przypadku aukcji decyduje najwyższa wylicytowana cena nabycia brutto.

3.Wybrany w drodze przetargu Oferent przez Syndyka i po zatwierdzeniu prawomocnym przez Sędziego Komisarza zobowiązany jest:

– przystąpić do zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w terminie jednego miesiąca od daty prawomocnego zatwierdzenia wyboru Oferty przez Sędziego Komisarza ,

– wpłacić pełną cenę nabycia na konto rach. bankowy wskazany w par.7 pkt.1.na co najmniej 1 dzień przed podpisaniem umowy sprzedaży (wadium ulega zarachowaniu na poczet ceny).

– pokryć w całości koszty umowy sprzedaży,

– w celu przygotowania umowy sprzedaży dostarczyć wszystkie niezbędne dokumenty , których wymaga notariusz w zakreślonym przez niego terminie. Syndyk zastrzega sobie prawo wyboru Notariusza .

Par.11.

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.

Par.12

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy ustawy Kodeks cywilny z modyfikacjami wynikającymi z przepisów ustawy Prawo upadłościowe .

 

Zapisz

Ta witryna ukrywa pliki cookies. Korzystając ze strony zgadzasz się na użycie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close