Porady podatkowo prawne dla Twojej firmy

Syndyk sprzeda działki w gm. Brochów po 8-10 zł za m 2

Syndyk sprzeda działki w gm. Brochów po 8-10 zł za m 2

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU

przetarg nieaktualny

Syndyk w postępowaniu upadłościowym Jerzego Siemiatyckiego prowadzącego dział. gospodarczą pod firmą George-Pol , sygn.akt X GUp 71/13 ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki następujących nieruchomości gruntowych położonych:

w Wólce Smolanej, gmina Brochów, powiat sochaczewski, woj, mazowieckie składającej się z działek o nr:

– 214/7, 214/8  2 działki po 1623 m 2 , o łącznej pow. 0,3246 ha , KW PL1O/00044334/4 , cena wywoławcza 32 460,00 zł brutto. / 10 zł za 1 m2/

4/2 , 213/2 / dwie działki o pow. 0,5398 ha – 10 zł /1 m2/ i 3,8974 ha/ 8 zł za 1 m2/ o łącznej pow. 4,4372 ha ,KW PL1O/00044595/1, cena wywoławcza 365.772,00 zł brutto.

– 28/2 – 0,3701 ha, 29/2- 1,5962 ha, 30/2- 0,3722 ha, 214/6- 0,8125 ha, 215/2 – 0,5985 ha o łącznej pow. 3,7495 ha KW PL1O/00044596/8 / cena wywoławcza 326.776,00 zł brutto. 8-10 zł za 1 m2

– 214/9 , 214/10 dwie działki po 1623 m 2 o łącznej pow. 0,3264 ha , KW PL1O/00044597/5, cena wywoławcza 32.460,00 zł brutto. / 10 zł za 1 m2

– 34/2- 0,4208 ha, 35/4- 0,5268 ha , 215/4-0,8562 ha o łącznej pow. 1,8038 ha , KW PL1O/00044598/2/ cena wywoławcza 163.256,00 zł brutto. / 8-10 za 1 m2

– 214/11, 214/12 , 214/13 trzy działki po 1623 m2 o łącznej pow. 0,4870 ha , KW PL1O/00044599/9, cena wywoławcza 48.700,00 zł brutto. / 10 zł za 1 m2/

-udziały w wysokości 1/2 części we współwłasności nieruchomości gruntowych przeznaczonych na poszerzenie drogi gminnej , składające się z działek ew. o nr 29/1, 29/3, 35/3, 35/5, 39/1, 39/3, 39/4, 212/1, 212/4, 213/1, 213/3, 213/5, 214/1, 214/14, 214/15, 215/1, 215/3, 215/5, 216/1, 216/3, 217/1, 217/3 o łącznej pow. 2,4149 ha , cena wywoławcza 113.500,00 zł brutto, KW PL1O/00026472/1,/ 4,70 zł za 1 m2/

w Konarach Łęg, gmina Brochów , powiat sochaczewski , woj.mazowieckie, składającej się z działek o nr

– 502/6- 0,1500 ha, 502/7-0,1500 ha, 502/10- 0,1500 ha, 502/11- 0,1500 ha , 502/15- 0,1500 ha, 502/16 – 0,2001 m2 , 502/20- 0,1660 m2 o pow. 1,1161 ha opisane w KW PL1O/00044322/7 – cena wywoławcza 111.610,00 zł brutto./ 10 zł za 1 m2/

-udziały w wysokości 1/2 części we współwłasności nieruchomości gruntowych przeznaczonych na poszerzenie drogi gminnej , składające się z działek ew. nr 502/1, 502/3, 502/17, 502/18 o łącznej pow. 0,6844 ha , KW nr PL1O/00044223/3, cena wywoławcza 32.164,80 zł brutto./ 4,70 m2 za 1 m2/

Oferty pisemne należy przesłać lub składać w zamkniętej kopercie , z dopiskiem „Przetarg – Jerzy Siemiatycki ” na adres Kancelarii Syndyka : ul.Kasprowicza 68 lok.52, 01-949 Warszawa w godz. 9-17 ,pon.-piąt. , sygn.akt GUp 71/13, do dnia 18 sierpnia 2017 r.

Oferent zobowiązany jest pod rygorem niedopuszczenia do przetargu , najpóźniej na dzień 18 sierpnia 2017 r. dokonać wpłaty wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej wybranych nieruchomości określonych powyżej na rachunek bankowy masy upadłości :

Jerzy Siemiatycki w upadłości likwidacyjnej

nr rach. 12 1090 1030 0000 0001 2191 9965

Otwarcie złożonych ofert pisemnego przetargu odbędzie się w dniu 22 sierpnia 2017 r. o godz. 11.00 w siedzibie Kancelarii Syndyka ul.Kasprowicza 68 m 52 .

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.

Szczegółowe warunki sprzedaży , opis i oszacowanie nieruchomości oraz inne informacje na temat przedmiotu sprzedaży dostępne są w Kancelarii Syndyka ul. Kasprowicza 68 lok.52 w Warszawie lub pod nr tel. 605 420 802, oraz na www.kancelaria-golebiowska.com.pl

Działki Wólka Smolna 2

Warunki sprzedaży z wolnej ręki prawa własności nieruchomości należącej do upadłego Jerzego Siemiatyckiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą GEORGE- POL

Par.1

Warunki przetargowe określają zasady i tryb postępowania przy przeprowadzeniu przetargu ofertowego na sprzedaż nieruchomości Jerzego Siemiatyckiego w upadłości ./ sygn.akt X GUp 71/13/

Par.2

Przedmiotem przetargu są następujące składniki majątkowe w postaci nieruchomości gruntowych o statusie rolnym , położonych na terenie objętym planem zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową , nr ewidencyjne działek i nr ksiąg wieczystych z cenami wywoławczymi brutto:

1. położenie : Wólka Smolana, gmina Brochów, powiat sochaczewski, woj, mazowieckie składającej się z działek o nr:

– 214/7, 214/8  2 działki po 1623 m 2 , o łącznej pow. 0,3246 ha , KW PL1O/00044334/4 , cena wywoławcza 32 460,00 zł brutto. / 10 zł za 1 m2/

4/2 , 213/2 / dwie działki o pow. 0,5398 ha – 10 zł /1 m2/ i 3,8974 ha/ 8 zł za 1 m2/ o łącznej pow. 4,4372 ha ,KW PL1O/00044595/1, cena wywoławcza 365.772,00 zł brutto.

– 28/2 – 0,3701 ha, 29/2- 1,5962 ha, 30/2- 0,3722 ha, 214/6- 0,8125 ha, 215/2 – 0,5985 ha o łącznej pow. 3,7495 ha KW PL1O/00044596/8 / cena wywoławcza 326.776,00 zł brutto. 8-10 zł za 1 m2

– 214/9 , 214/10 dwie działki po 1623 m 2 o łącznej pow. 0,3264 ha , KW PL1O/00044597/5, cena wywoławcza 32.460,00 zł brutto. / 10 zł za 1 m2

– 34/2- 0,4208 ha, 35/4- 0,5268 ha , 215/4-0,8562 ha o łącznej pow. 1,8038 ha , KW PL1O/00044598/2/ cena wywoławcza 163.256,00 zł brutto. / 8-10 za 1 m2

– 214/11, 214/12 , 214/13 trzy działki po 1623 m2 o łącznej pow. 0,4870 ha , KW PL1O/00044599/9, cena wywoławcza 48.700,00 zł brutto. / 10 zł za 1 m2/

-udziały w wysokości 1/2 części we współwłasności nieruchomości gruntowych przeznaczonych na poszerzenie drogi gminnej , składające się z działek ew. o nr 29/1, 29/3, 35/3, 35/5, 39/1, 39/3, 39/4, 212/1, 212/4, 213/1, 213/3, 213/5, 214/1, 214/14, 214/15, 215/1, 215/3, 215/5, 216/1, 216/3, 217/1, 217/3 o łącznej pow. 2,4149 ha , cena wywoławcza 113.500,00 zł brutto, KW PL1O/00026472/1,/ 4,70 zł za 1 m2/

2. położenie: Konary Łęg, gmina Brochów , powiat sochaczewski , woj.mazowieckie, składającej się z działek o nr:

– 502/6- 0,1500 ha, 502/7-0,1500 ha, 502/10- 0,1500 ha, 502/11- 0,1500 ha , 502/15- 0,1500 ha, 502/16 – 0,2001 m2 , 502/20- 0,1660 m2 o pow. 1,1161 ha opisane w KW PL1O/00044322/7 – cena wywoławcza 111.610,00 zł brutto./ 10 zł za 1 m2/

-udziały w wysokości 1/2 części we współwłasności nieruchomości gruntowych przeznaczonych na poszerzenie drogi gminnej , składające się z działek ew. nr 502/1, 502/3, 502/17, 502/18 o łącznej pow. 0,6844 ha , KW nr PL1O/00044223/3, cena wywoławcza 32.164,80 zł brutto./ 4,70 m2 za 1 m2/

 

Nieruchomości będące przedmiotem zbycia zostały opisane w opisie i oszacowaniu z dnia 10.02.2016 sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego Wojciecha Burkackiego upr.nr 2957.

Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st.Warszawy z dnia 9 czerwca 2017 zezwolono syndykowi na sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości po obniżonej cenie, zgodnie z wnioskiem syndyka z dnia 5 czerwca 2017 r.

 

Par.3

1.Sprzedaż prowadzi się w dwóch częściach:

  • w drodze zbierania ofert pisemnych, przy czym złożenie jednej oferty na jedną nieruchomość spełniającej warunki formalne wystarcza do przeprowadzenia sprzedaży.
  • w przypadku wpłynięcia co najmniej dwóch ofert spełniających warunki formalne syndyk przeprowadza aukcje (przetarg ustny) .

2. Informację o zamiarze sprzedaży syndyk upublicznia co najmniej na 10 dni przed otwarciem ofert poprzez ogłoszenie na portalach internetowych.

Par.4

1.Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

2.Oferta pisemna składana jest w zamkniętej kopercie na adres Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego ul. Kasprowicza 68 lok. 52 w godz. 9-17 pon. – piątek z dopiskiem – Oferta na zakup nieruchomości Jerzego Siemiatyckiego X GUp 71/13 . Oferty powinny być złożone w terminie do dnia 18 sierpnia 2017 r.

W razie przesłania oferty pocztą , kurierem decyduje data wpływu oferty do Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego.

4.Oferty złożone po terminie , o którym mowa w pkt.2 oraz oferty nie oznaczone na kopercie wskazanym dopiskiem , o którym mowa w pkt.2 nie biorą udziału w przetargu.

Par.5

Oferta zakupu powinna zawierać aby być uznana za ważną :

  • dokładne oznaczenie składającego ofertę – imię i nazwisko (firmę), miejsce zamieszkania (siedzibę) , nr. telefonu;
  • oferowaną cenę (dokładne oznaczenie kwoty cyfrą i słownie) równą co najmniej cenie wywoławczej , sposób zapłaty i termin zapłaty, przy czym przy rozbieżności cen , decyduje cena wyrażona słownie.
  • w przypadku przedsiębiorców – aktualny odpis z KRS-u lub ewidencji podmiotów gospodarczych , nie starsze niż trzy miesiące (dopuszczalny jest wydruk komputerowy z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej);
  • wszelkie zezwolenia i zgody , jeżeli ze względu na osobę nabywcy są one prawem wymagane m.innymi:

– w przypadku , gdy Oferentem jest spółka – pisemna zgoda właściwych organów na nabycie przedmiotu przetargu;

– w przypadku , gdy Oferent jest osobą fizyczną pozostającą w związku małżeńskim – oświadczenie o pozostawaniu ( lub o nie pozostawaniu) ze współmałżonkiem w ustroju wspólności majątkowej wraz z pisemną zgodą współmałżonka na nabycie przedmiotowej nieruchomości.

e. oświadczenie Oferenta , że zapoznał się z regulaminem sprzedaży i spełnia warunki określone tym regulaminem ;

f. oświadczenie Oferenta, że zobowiązuje się do pokrycia wszelkich opłat związanych z zakupem nieruchomości;

g. oświadczenie Oferenta o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym oferowanej nieruchomości oraz jej opisem i oszacowaniem i nie wnoszeniu z tego tytułu żadnych zastrzeżeń.

h. dowód wpłaty wadium.

i. oświadczenie, że Oferent zobowiązuje się do podpisania umowy zakupu nieruchomości w terminie jednego miesiąca od daty wyboru oferty przez Syndyka.

Par.6

Oferent zobowiązany jest pod rygorem niedopuszczenia do przetargu , najpóźniej na dzień 18 sierpnia 2017 r. dokonać wpłaty wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej wybranych nieruchomości określonych powyżej na rachunek bankowy masy upadłości :

Jerzy Siemiatycki w upadłości likwidacyjnej

nr rach. 12 1090 1030 0000 0001 2191 9965

2.O terminie dokonania wpłaty wadium decyduje data zaksięgowania go na rachunku masy upadłości o którym mowa w pkt 1 , nie zaś data z dowodu wpłaty.

3.Oferenci , którzy nie dokonają wpłaty wadium w terminie i na zasadach o których mowa w pkt. 1 i 2 nie biorą udziału w przetargu.

4.Wadium opłacone przez Oferenta, którego oferta nie zostanie wybrana w przetargu , będzie zwrócone na rachunek Oferenta w terminie 7 dni po ogłoszeniu wyników sprzedaży w kwocie nominalnej.

5.Wadium wpłacone przez Oferenta , którego oferta zostanie wybrana przez syndyka ulega zaliczeniu na poczet ceny nabycia.

6.W przypadku odstąpienia przez Oferenta po wyborze oferty przez syndyka lub nie zawarciu umowy sprzedaży w terminie jednego miesiąca od daty sporządzenia protokołu z wyboru oferty przez Syndyka , wpłacone wadium ulegnie przepadkowi na rzecz masy upadłości .

Par.7

1.Otwarcie złożonych ofert pisemnego przetargu odbędzie się w dniu 22 sierpnia 2017 r. o godz. 11.00 w siedzibie Kancelarii Syndyka ul.Kasprowicza 68 m 52 .

2.Szczegółowe warunki sprzedaży oraz opis i oszacowanie nieruchomości dostępne są w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego ul. Kasprowicza 68 lok.52 oraz na stronie www.kancelaria-golebiowska.com .

3.Po stwierdzeniu , iż złożone co najmniej dwie oferty spełniają warunki formalne przewidziane wyżej i o których mowa w par.4 , Syndyk przeprowadza aukcje (przetarg ustny) na następujących warunkach:

a. cenę wywoławczą będzie stanowić najwyższa cena zaproponowana przez Oferentów dopuszczonych do licytacji;

b. oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać , gdy inny uczestnik aukcji ( licytant) złożył ofertę korzystniejszą;

c. licytacja odbywa się w ten sposób, że prowadzący ją Syndyk rozpoczyna od ceny wywoławczej , a uczestnicy licytacji oferują ceny wyższe z tym, że podwyższenie ceny nie może być mniejsze niż wynosi ustalona w warunkach przetargu kwota postąpienia;

d. postąpienie w licytacji ustala się na kwotę nie mniejszą niż 500,00 zł (słownie: pięćset złotych);

e. syndyk wybiera ofertę uczestnika licytacji (udziela przybicia) , który zaoferował najwyższą cenę, której po dwukrotnym powtórzeniu przez prowadzącego nikt z uczestników nie podwyższył ( trzecie powtórzenie zaoferowanej ceny jest równoznaczne z jej przyjęciem);

f. jeżeli tylko jedna oferta będzie spełniała warunki formalne dopuszczenia do licytacji , syndyk udzieli jej przybicia.

5.Wyboru oferty dokona Syndyk.

Par.8

1.Nabywcą przedmiotu przetargu może być wyłącznie Oferent biorący udział w przetargu , który złożył ważną ofertę pisemną i wpłacił wadium .

2.O ważności oferty i wyborze Oferenta w przetargu decydować będzie :

– spełnienie wymogów określonych w par.5;

-wpłata wadium określonego w par.6;

– najwyższa zaoferowana cena nabycia brutto w zł. , nie niższa niż cena wywoławcza wym. w par.2.

– w przypadku aukcji decyduje najwyższa wylicytowana cena nabycia brutto.

3.Wybrany Oferent powinien:

– przystąpić do zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w terminie jednego miesiąca od daty wyboru oferty przez syndyka potwierdzonego protokołem ,

– wpłacić pełną cenę nabycia na konto rach. bankowy masy upadłości Jerzy Siemiatycki w upadłości likwidacyjnej

nr rach. 12 1090 1030 0000 0001 2191 9965

na co najmniej 1 dzień przed podpisaniem umowy sprzedaży (wadium ulega zarachowaniu na poczet ceny).

– pokryć w całości koszty umowy sprzedaży,

– w celu przygotowania umowy sprzedaży dostarczyć wszystkie niezbędne dokumenty , których wymaga notariusz w zakreślonym przez niego terminie.

Syndyk zastrzega sobie prawo wyboru Notariusza .

Par.9.

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.

 

Par.10

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy ustawy Kodeks cywilny z modyfikacjami wynikającymi z przepisów ustawy Prawo upadłościowe .

Działki Wólka Smolna 1 Działki Wólka Smolan 3 Działki gmina Brochów3 Działki gmina Brochów 2 Działki gm. Brochów mapa1 Działki gmina Brochów 1

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Ta witryna ukrywa pliki cookies. Korzystając ze strony zgadzasz się na użycie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close