Porady podatkowo prawne dla Twojej firmy

Czym jest działalność gospodarcza w rozumieniu prawa polskiego?

Czym jest działalność gospodarcza w rozumieniu prawa polskiego?

Zaznaczmy na początek, że podstawą prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce są przepisy Ustawa ta reguluje podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zadania organów w tym zakresie.

Artykuł 2 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r.(Dz.U. z 2013 r., poz. 672, z późn zm.). ustawy określa, że działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

Przepisów tej ustawy nie stosuje się do działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego oraz wynajmowania przez rolników pokoi gościnnych w agroturystyce, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów, wyrobem wina przez rolników wyrabiających mniej niż 100 hektolitrów wina w ciągu roku gospodarczego ( art. 17 ust. 3 ustawy z 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina . Dz.U. z 2014 r., poz. 1104, z późn. zm.).

Ważną cechą działalności gospodarczej jest o, że musi być wykonywana w sposób ciągły. To znaczy, że nie jest działalnością gospodarczą i nie wymaga rejestracji (poza zgłoszenie w PIT), pojedyncza czynność lub nawet kilka niepowiązanych ze sobą czynności związanych z osiągnięciem zysku, np. sprzedaż samochodu czy mieszkania z zyskiem.

Kto jest przedsiębiorcą w rozumieniu polskiego prawa?

Przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna osiadaj zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

Warto zwrócić uwagę na art. 6 ustawy. Zakłada on, że podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach, z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa. Właściwy organ nie może żądać ani uzależniać swojej decyzji w sprawie podjęcia, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej przez zainteresowaną osobę od spełnienia przez nią dodatkowych warunków, w szczególności od przedłożenia dokumentów lub ujawnienia danych, nieprzewidzianych przepisami prawa.

Organy, z wyłączeniem sądu powszechnego, nie mogą żądać ani uzależnić swoich rozstrzygnięć w sprawie podjęcia, wykonywania lub zakończenia działalności gospodarczej od przedłożenia dokumentów, chyba że obowiązek taki jest przewidziany przepisami ustaw szczególnych.

Działalność gospodarczą w Polsce mogą prowadzić nie tylko Polacy. Przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wskazują bowiem, że osoby zagraniczne z państw członkowskich Unii Europejskiej, oraz osoby zagraniczne, które mogą korzystać ze swobody przedsiębiorczości na podstawie umów zawartych przez ich państwa z UE i jej państwami członkowskimi, mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatele polscy.

Poza tym działalność gospodarcza w Polsce mogą prowadzić obywatele innych państw niż wymienione wcześniej, którzy:

 1. posiadają w Rzeczypospolitej Polskiej:
 • zezwolenie na pobyt stały,
 • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
 • zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z określoną odrębnymi przepisami okolicznością,
 • zezwolenie na pobyt czasowy udzielone przybywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu połączenia z rodziną członkowi rodziny,
 • ochronę uzupełniającą,
 • zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany,
 • zezwolenie na pobyt czasowy i pozostają w związku małżeńskim, zawartym z obywatelem polskim zamieszkałym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania działalności gospodarczej, udzielone ze względu na kontynuowanie prowadzonej już działalności gospodarczej na podstawie wpisu do CEIDG,
 1. korzystają w Rzeczypospolitej Polskiej z ochrony czasowej,
 2. posiadają ważną Kartę Polaka,
 3. są członkami rodziny, w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin.

  Po więcej informacji w tym temacie zapraszamy do naszej Kancelarii

Ta witryna ukrywa pliki cookies. Korzystając ze strony zgadzasz się na użycie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close