Porady podatkowo prawne dla Twojej firmy

Zamknięcie roku podatkowego w księdze przychodów i rozchodów

Zamknięcie roku podatkowego w księdze przychodów i rozchodów

Na koniec roku przedsiębiorca prowadzący księgę przychodów i rozchodów powinien wyliczyć dochód za dany rok podatkowy, sporządzić oraz wycenić spis z natury i dokonać zamknięcia księgi.

Na dzień 1 stycznia, na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego, a także w razie zmiany wspólnika, zmiany proporcji udziałów wspólników lub likwidacji działalności, przedsiębiorcy rozliczający podatek PIT na zasadach ogólnych są zobowiązania do sporządzenia spisu z natury oraz wpisania go do księgi towarów handlowych, materiałów podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów. Spisem takim objęte są także towary stanowiące własność podatnika, znajdujące się w dniu sporządzenia spisu poza siedzibą firmy oraz (bez wyceniania) towary obce znajdujące się w magazynie podatnika. Spisu z natury nie wysyła się do urzędu skarbowego ani na koniec roku ani z podatkowym zeznaniem rocznym.

Wycena spisu z natury

Nie ma ustawowego wzory spisu z natury, jednak musi on zawierać określone elementy.

 • imię i nazwisko właściciela, nazwa firmy,
 • data sporządzenia spisu, numer kolejny pozycji arkusza spisu z natury,
 • szczegółowe określenie towaru i innych składników,
 • jednostka miary,
 • ilość stwierdzona w czasie spisu,
 • cena w złotych i groszach za jednostkę miary,
 • wartość wynikająca z przemnożenia ilości towaru przez jego cenę jednostkową,
 • łączna wartość spisu z natury,
 • wartość pomniejszenia,  ze wskazaniem pozycji spisu z natury i pozycji w księdze, z którymi związane jest pomniejszenie, oraz klauzulę „Spis zakończono na pozycji…”,
 • podpisy osób sporządzających spis oraz podpis właściciela zakładu (wspólników), z tym że przy prowadzeniu:

Po dokonaniu spisu przedsiębiorca musi dokonać wyceny wg następujących grup:

 • materiały i towary handlowe wycenia się według cen zakupu lub według cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu, jeżeli są one niższe od cen zakupu lub nabycia;
 • półprodukty, wyroby gotowe i braki własnej produkcji wycenia się według kosztów wytworzenia;
 • odpady użytkowe, wycenia się według wartości wynikającej z oszacowania uwzględniającego ich przydatność do dalszego użytkowania;
 • niesprzedane wartości dewizowe wycenia się według cen zakupu, jednak w wysokości nie wyższej niż kurs średni ogłaszany przez NBP na koniec roku;
 • rzeczy zastawione wycenia się wg wartości rynkowej;
 • przy działalności usługowej i budowlanej produkcję niezakończoną wycenia się według kosztów wytworzenia, z tym że nie może to być wartość niższa od kosztów materiałów bezpośrednich zużytych do produkcji niezakończonej;
 • produkcję zwierzęcą objętą spisem z natury wycenia się z kolei według cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu.

Wyceny spisu z natury należy dokonać najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia spisu.

 

Umieszczenie spis z natury w księdze przychodów i rozchodów
Tak sporządzony spis z natury winien zostać wpisany do podatkowej księgi przychodów i rozchodów wg poszczególnych rodzajów jego składników lub zsumowany w jednej pozycji.

Spis z natury wpisujemy w 10 kolumnę 10 księgi przeznaczoną do wpisywania zakupu towarów handlowych i materiałów.

Mimo, że spis z natury podlega ujęciu w księdze, nie należy go sumować z wartością towarów i materiałów ujętych we wskazanej kolumnie.
Jeśli przedsiębiorca nie ma żadnych materiałów ani towarów do spisania, to jego spis z natury w księdze powinien być wpisany z wartością zerową.

Zamknięcie księgi
Gdy w księdze przychodów i rozchodów znajdą się wszystkie zapisy, należy dokonać jej zamknięcia. Polega ono na podsumowaniu jej zapisów w poszczególnych kolumnach
z całego roku.

Jak określić, czy działalność przyniosła dochód bądź stratę?

W celu ustalenia dochodu/straty osiągniętego w roku podatkowym należy na oddzielnej stronie księgi:

 1. ustalić wartość osiągniętego przychodu w roku podatkowym (kolumna 9);
 2. ustalić wysokość poniesionych w roku podatkowym kosztów uzyskania przychodów w sposób następujący:
  a) do wartości spisu z natury na początek roku podatkowego doliczyć wartość zakupu towarów handlowych i materiałów z kolumn 10 i 11, a następnie pomniejszyć o wartość spisu z natury sporządzonego na koniec roku podatkowego,
  b) kwotę wynikającą z tego obliczenia powiększyć o kwotę wydatków z kolumny 14 oraz pomniejszyć o wartość wynagrodzeń w naturze w tej części, w której koszty związane z wynagrodzeniami w naturze zostały zaksięgowane w innych kolumnach księgi przychodów i rozchodów (np. w gastronomii koszty zakupu materiałów i towarów handlowych zużytych do przygotowania posiłków dla pracowników zostały wpisane w kolumnie 10);
 3. wartość osiągniętego przychodu (kolumna 9) pomniejszyć o wysokość poniesionych w roku podatkowym kosztów uzyskania przychodu, obliczonych zgodnie z objaśnieniami zawartymi w pkt 2;

Wynikająca z tego obliczenia różnica stanowi kwotę dochodu osiągniętego w roku podatkowym. Jeżeli będzie to kwota ujemna, odzwierciedlać będzie wartość poniesionej straty

Ta witryna ukrywa pliki cookies. Korzystając ze strony zgadzasz się na użycie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close