Porady podatkowo prawne dla Twojej firmy

Ulgi w składkach ZUS – jakie i dla kogo?

Ulgi w składkach ZUS – jakie i dla kogo?

Przygotowaliśmy dla Państwa zestawienie ulg w ZUS jakie przysługują płatnikom składek. Jest ich kilka i warto je znać, żeby móc zgłosić w ZUS-ie chęć skorzystania z nich. Swym zakresem obejmują przedsiębiorcę, jak i zatrudnione u niego określone osoby. Dotyczą one:

 • zwolnień w opłacie składek ubezpieczeniowych,
 • zwolnień z obowiązku składania rozliczeń,
 • prolongaty w zakresie spłaty zobowiązań z tytułu nieopłaconych składek ubezpieczeniowych.


Ulgi w składkach za ubezpieczenie społeczne

Nowy przedsiębiorca, który nie prowadził w ostatnich 60 m-cach działalności gospodarczej i nowa działalność nie jest wykonywana na rzecz byłego pracodawcy, może od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności przez pierwsze 24 miesiące opłacać składki na ubezpieczenie społeczne od 30% kwoty aktualnego wynagrodzenia minimalnego za pracę.

Prawo do opłacania obniżonych składek społecznych nie przysługuje m.in. wspólnikom spółek jawnych, komandytowych, partnerskich oraz jednoosobowemu wspólnikowi spółki z o.o.


Ulgi w składkach na ubezpieczenie zdrowotne

Ulgi w naliczaniu i opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne dotyczą przedsiębiorców posiadających prawo do emerytury lub renty a także przedsiębiorców z ustaloną niepełnosprawnością.

Składek nie opłaca:

1 Przedsiębiorca – emeryt lub rencista, który pobiera świadczenie emerytalne lub rentowe (brutto) w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty minimalnego wynagrodzenia i:

 • uzyskiwane przez niego przychody z pozarolniczej działalności nie przekraczają w miesiącu kwoty połowy najniższej emerytury, lub

 • opłaca podatek dochodowy z prowadzonej pozarolniczej działalności w formie karty podatkowej.

2. Przedsiębiorca – niepełnosprawny z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, o ile:

 • z działalności uzyskuje przychody w wysokości nieprzekraczającej 50% najniższej emerytury lub

 • opłaca podatek dochodowy w formie karty podatkowej.

Wymienionych wyżej warunków nie łączy się i dotyczą tylko miesięcy w których został spełniony warunek. Zwolnienie z płacenie składek nie pozbawia przedsiębiorcy uprawnień do opieki zdrowotnej.


Ulgi w opłatach na fundusze pozaubezpieczeniowe FP i FGŚP

Z obowiązku opłacania składek na FP i FGŚP zwolniony jest przedsiębiorca za:

 • pracowników powracających z urlopów związanych z rodzicielstwem, przez 36 miesięcy, od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zakończenie urlopu

 • osoby zatrudnione, które ukończyły 50 rok życia i w okresie 30 dni przed zatrudnieniem były zarejestrowane jako bezrobotne, 12 miesięcy, od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym została zawarta umowa o pracę

 • skierowanych zatrudnionych bezrobotnych, którzy nie ukończyli 30 roku życia, 12 miesięcy, od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym została zawarta umowa o pracę

 • pracowników, którzy ukończyli co najmniej 55 lat (kobiety) i co najmniej 60 lat ( mężczyźni) – bezterminowo

Podstawa prawna: art. 104a, 104b i 104c ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Zwolnienia z przekazywania rozliczeń (deklaracji rozliczeniowej i imiennego raportu miesięcznego) za kolejny miesiąc

Z prawa takiego skorzystać mogą przedsiębiorcy w sytuacji, gdy opłacają składki ubezpieczeniowe wyłącznie za siebie lub osoby z nimi współpracujące i:

 • w ostatnio złożonych dokumentach rozliczeniowych zadeklarowali do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne kwoty w wysokości najniższej obowiązującej ich podstawy wymiaru składek (i osoby z nimi współpracujące) oraz

 • nie nastąpiła żadna zmiana w stosunku do miesiąca poprzedniego.

Co więcej, preferencja, o której mowa, ma także zastosowanie w sytuacji, gdy zmiana w stosunku do miesiąca poprzedniego jest spowodowana wyłącznie zmianą minimalnego wynagrodzenia lub przeciętnego wynagrodzenia, na podstawie którego ustala się najniższą podstawę wymiaru składek ubezpieczeniowych.

Podstawa prawna: art. 47 ust. 2a, 2b i 2c ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Prolongata w spłacie zaległości składkowych

Przedsiębiorcy mający trudności z realizacją obowiązku terminowego opłacania składek ubezpieczeniowych (za siebie i zatrudnione w swojej firmie osoby) mogą wystąpić do organu rentowego o ulgę związaną ze spłatą tych należności. ZUS może odroczyć termin płatności składek lub wyrazić zgodę na spłatę zaległości w ratach. Dodatkowo ZUS może umorzyć należności z tytułu nieopłaconych składek.


Odroczenie terminu płatności składek

Przedsiębiorca może wystąpić do ZUS o odroczenie terminu płatności składek i opłacenie ich w nowym, dłuższym terminie ich płatności, bez obciążenia odsetkami za zwłokę. Przesunięty i ustalony nowy termin uniemożliwia ZUSowi podjęcie czynności zmierzających do przymusowego wyegzekwowania tych należności w drodze egzekucji. W zamian jednak ZUS pobiera opłatę prolongacyjną.

Odroczenie terminu płatności składek dotyczy wyłącznie należności opłacanej przez płatnika składek. Ulgi tej nie można zastosować do składek w części finansowanych przez ubezpieczonych niebędących jednocześnie ich płatnikiem (np. pracowników, zleceniobiorców).

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które mogą być zawarte w rachunkach (Dz. U. Z 2005r. nr165, poz.1373 ze zm.).


Spłata długu do ZUS w ratach

Pracodawca może wystąpić do ZUS z wnioskiem o rozłożenie należności na raty. Rozłożenie zaległości składkowych na raty może dotyczyć składek zaległych, jak również przyszłych, z wyłączeniem składek w części finansowanej przez ubezpieczonych niebędących płatnikami składek. Od składek, które zostały rozłożone na raty, nie nalicza się odsetek za zwłokę począwszy od następnego dnia po dniu złożenia wniosku w tej sprawie.


Umorzenie zaległości z tytułu składek

Należności z tytułu składek mogą być umarzane tylko w przypadku ich całkowitej nieściągalności.

Umorzenie, pomimo braku ich całkowitej nieściągalności, jest możliwa z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne ubezpieczonych będących równocześnie płatnikami składek na te ubezpieczenia. Uldze podlegają wyłącznie składki finansowane ze środków płatnika składek. Mowa tu o połowie składki emerytalnej, części składki rentowej oraz składce wypadkowej. Preferencje w całości obejmują składki na FP, FGŚP oraz FEP.

 

Ta witryna ukrywa pliki cookies. Korzystając ze strony zgadzasz się na użycie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close