Porady podatkowo prawne dla Twojej firmy

Zwolnienia z VAT w 2014 r

Zwolnienia z VAT w 2014 r

Obecnie ze zwolnienia podmiotowego z VAT korzystają podatnicy, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. W 2014 r. limit uprawniający do korzystania ze zwolnienia z VAT pozostanie na niezmienionym poziomie. Jednak niektóre przepisy określające zasady stosowania tego zwolnienia od 2014 r. ulegną zmianie.

Limit sprzedaży

Według obecnego art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Jest to zwolnienie podmiotowe z VAT.

Od 1 stycznia 2014 r. przepis ten ulegnie zmianie. Zgodnie z nim zwalniać się będzie od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży, tak jak i obecnie, nie będzie się wliczać kwoty podatku. Jak można zauważyć, od przyszłego roku nie będą już zwolnieni od podatku podatnicy, tylko sprzedaż dokonywana przez podatników. W związku z tym w przyszłym roku używanie pojęcia zwolnienie podmiotowe nie będzie właściwe. Będzie to zwolnienie ze względu na obroty.

Od 2014 r. do limitu sprzedaży, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o  VAT, nie będzie się wliczać:

1) WDT, a także sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju,

2) odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług zwolnionych od podatku, z wyjątkiem:

a) transakcji związanych z nieruchomościami,

b) usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41 np. usługi zarządzania funduszami inwestycyjnymi, udzielania kredytów i pożyczek itp.,

c) usług ubezpieczeniowych

– jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych,

3) odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.
Utrata prawa do zwolnienia z VAT w 2014 r

Podatnicy korzystający ze zwolnienia z VAT ze względu na obroty będą mogli, podobnie jak obecnie, z niego zrezygnować pod warunkiem pisemnego zawiadomienia o tym zamiarze naczelnika urzędu skarbowego przed początkiem miesiąca, w którym z niego rezygnują. Podatnicy rozpoczynający w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności opodatkowanych, którzy chcą zrezygnować ze zwolnienia od pierwszej czynności, będą mieli obowiązek pisemnego zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o tym zamiarze przed dniem wykonania tej czynności.

Do końca 2013 r. zgodnie z art. 113 ust. 5 ustawy o VAT w przypadku gdy wartość sprzedaży u podatników zwolnionych z VAT na podstawie art. 113 ust. 1 przekroczy wskazany tam limit, zwolnienie traci moc w momencie przekroczenia tej kwoty. Obowiązek podatkowy powstaje z momentem jej przekroczenia, a opodatkowaniu podlega nadwyżka sprzedaży ponad tę kwotę. Za zgodą naczelnika urzędu skarbowego podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającą z dokumentów celnych oraz o kwotę podatku zapłaconą od WNT, a także o kwoty podatku naliczonego wynikające z faktur dokumentujących zakupy dokonane przed dniem utraty zwolnienia, pod warunkiem:

1) sporządzenia spisu z natury zapasów tych towarów posiadanych w dniu, w którym nastąpiło przekroczenie limitu, oraz

2) przedłożenia w urzędzie skarbowym tego spisu w terminie 14 dni, licząc od dnia utraty zwolnienia.

Od stycznia 2014 roku przepis ten ulegnie zmianie. Zgodnie z nowym brzmieniem, jeżeli wartość sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie art 113 ust. 1 przekroczy kwotę 150.000 zł, zwolnienie będzie traciło moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę.

Podatnik nie będzie miał więc już obowiązku sporządzenia na dzień utraty prawa do zwolnienia spisu z natury zapasów towarów i składania go w urzędzie skarbowym.

Podobnie jak to jest obecnie, podatnik nie będzie miał możliwości powrotu do zwolnienia przed upływem roku, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub z niego zrezygnował. Dotyczy to także podatnika będącego osobą fizyczną, który przed zakończeniem działalności gospodarczej utracił prawo do zwolnienia lub z niego zrezygnował, a następnie rozpoczął ponownie wykonywanie czynności opodatkowanych.
Wyłączenia ze zwolnienia z VAT

Od dnia 1 stycznia 2014 r. zmieni się także przepis określający grupę podatników, do których nie będzie się stosować zwolnienia z VAT ze względu na wysokość obrotu. Jak wynika z nowego brzmienia art. 113 ust 13 ustawy o VAT, zwolnienie to nie będzie miało zastosowania do podatników:

1) dokonujących dostaw:

a) towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, z wyjątkiem samochodów osobowych, innych niż nowe środki transportu, zaliczanych przez podatnika, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do środków trwałych podlegających amortyzacji,

b) budynków, budowli lub ich części, w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1   pkt. 10 lit a i b ustawy,

c) terenów budowlanych.

Istotna zmiana w tym przepisie dotyczy prawa do korzystania ze zwolnienia z VAT przez podatników, którzy dokonują sprzedaży samochodów osobowych innych niż nowe, które to pojazdy są zaliczone do środków trwałych podlegających amortyzacji. Nowe brzmienie przepisu art. 113 ust. 13  o VAT nie będzie już budziło wątpliwości, iż podatnik korzystający ze zwolnienia z VAT na mocy art. 113 ust.1 VAT nie utraci prawa do tego zwolnienia, w przypadku gdy sprzeda samochód osobowy, stanowiący u niego środek trwały podlegający amortyzacji.

Po więcej informacji zapraszamy na konsultacje do naszego Biura rachunkowego

 

Ta witryna ukrywa pliki cookies. Korzystając ze strony zgadzasz się na użycie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close