Porady podatkowo prawne dla Twojej firmy

Nowa ulga podatkowa od dochodu w roku 2012.

Nowa ulga podatkowa od dochodu w roku 2012.

Od 1 stycznia 2012 weszła nowa ulga zmniejszająca podstawę do opodatkowania, dla osób gromadzących środki na swoją emeryturę na indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Z ulgi tej mogą skorzystać osoby pracujące, jak i prowadzące działalność gospodarczą bez względu na formę opodatkowania działalności (wyłączenie: karta podatkowa). Jedynymi warunkami są: opłacanie składek emerytalnych i oszczędzanie na IKZE.

Limit wpłat na IKZE, a tym samym limit odliczenia od dochodu w deklaracji rocznej PIT, jest uzależniony od wysokości kwoty stanowiącej podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne, ustalonej dla oszczędzającego za rok poprzedni.

Zgodnie z ustawą wpłaty dokonywane na IKZE w roku kalendarzowym nie mogą przekroczyć kwoty odpowiadającej równowartości 4% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne, ustalonej dla oszczędzającego za rok poprzedni, nie więcej jednak niż 4% kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ogłoszonej na podstawie art. 19 ust. 10 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych – tj. 30-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.) na rok poprzedni.

Pewne odstępstwo od tej zasady przewidziano dla osób osiągających niskie dochody, których podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne jest niska, a które chciałyby dokonywać większych wpłat na IKZE. Osobom tym, w przypadku, gdy kwota odpowiadająca równowartości 4% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne, ustalonej dla nich za rok poprzedni nie przekracza 4 % równowartości 12-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, umożliwiono dokonanie w roku kalendarzowym wpłaty na IKZE do wysokości 4 % równowartości 12-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę w poprzednim roku kalendarzowym.

Przykłady:

 1. Jeżeli w 2011 roku twoje zarobki wynosiły 30000 zł brutto (2500 zł brutto miesięcznie), to na IKZE możesz wpłacić 1200 zł rocznie (30 000 zł x 4%), czyli 100 zł miesięcznie. Ulga w podatku, którą uzyskamy przy rozliczeniu rocznym PIT, wyniosłaby wówczas 1200 zł x 18% = 216 zł.

 2. Jeżeli w 2011 roku prowadziłeś działalność gospodarczą i opłacałeś składki emerytalne od podstawy miesięcznej 2015,40 zł (roczna podstawa 2015,40 zł x 12 = 24184,80 zł), to na IKZE możesz wpłacić 967 zł (24184,80 zł x 4%). Ulga w podatku, którą uzyskamy przy rozliczeniu rocznym PIT, wyniosłyby wówczas:

  1. Dla osób rozliczających podatek dochodowy na zasadach ogólnych 967 zł x 18% = 174 zł lub 967 zł x 32% = 309 zł;

  2. Dla osób rozliczających podatek dochodowy na podatku liniowym 967 zł x 19% = 183 zł;

  3. Dal osób rozliczających podatek dochodowy w formie ryczałtu 20% kwota 193 zł, 17% – 164 zł, 8,5% – 82 zł, 5,5% – 53 zł, 3% – 29 zł.

Wypłata środków zgromadzonych na IKZE następuje wyłącznie:

 1. Na wniosek oszczędzającego, po osiągnięciu przez niego wieku 65 lat oraz pod warunkiem dokonywania wpłat na IKZE co najmniej w 5 latach kalendarzowych,

 2. W przypadku śmierci oszczędzającego – na wniosek osoby uprawnionej.

Wypłata może być , w zależności od wniosku oszczędzającego albo osoby uprawnionej, dokonywana jednorazowo albo w ratach. Wypłata w ratach następować będzie przez co najmniej 10 lat, chyba że okres oszczędzania w ramach IKZE był krótszy (jednak nie mniej niż 5 lat). W takim przypadku wypłata środków będzie mogła być pobierana przez okres równy okresowi oszczędzania, tj. okresowi, w jakim dokonywane były wpłaty. Środki wypłacane po zakończeniu oszczędzania na IKZE będą opodatkowane PIT wg skali podatkowej.

W przypadku wypłaty jednorazowej oszczędzający wykaże kwotę wypłaty z IKZE – na podstawie informacji otrzymanej z instytucji dokonującej wypłaty – w zeznaniu składanym za rok, w którym tę wypłatę otrzymał. Natomiast przy wypłacie w ratach, podatek będzie pobierany w formie zaliczek przez płatnika (instytucję wypłacającą).

IKZE może być prowadzone przez zawarcie umowy z:

 1. funduszem inwestycyjnym albo

 2. podmiotem prowadzącym działalność maklerską o świadczenie usług polegających na wykonywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych i prowadzenie rachunku papierów wartościowych oraz rachunku pieniężnego, albo

 3. zakładem ubezpieczeń – ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, albo

 4. bankiem o prowadzenie rachunku bankowego,

 5. dobrowolnym funduszem emerytalnym prowadzonym przez powszechne towarzystwo
  emerytalne.

Ta witryna ukrywa pliki cookies. Korzystając ze strony zgadzasz się na użycie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close