Porady podatkowo prawne dla Twojej firmy

Jaką wybrać formę opodatkowania?

Jaką wybrać formę opodatkowania?

FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM

DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

dla osób prowadzących działalność gospodarczą

Podstawowe akty prawne:

  • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.)

  • Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.)

  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Z 2003 r. Nr 152, poz. 1475 z późn. zm.)

  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. (Dz. U. z 2002 r. Nr 219, poz. 1836 z późn. zm.)

Do 20 stycznia każdego roku możemy zmienić formę opodatkowania podatkiem dochodowym uzyskiwanych przychodów. O tym, czy masz prawo wyboru innej formy opodatkowania przychodów, czy jesteś tego prawa pozbawiony decyduje rodzaj działalności jaką prowadzisz. Jeżeli jesteś uprawniony do skorzystania z możliwości płacenia podatku w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, czy też w formie karty podatkowej, musisz zdecydować, czy chcesz z tego prawa korzystać. Do dnia 20 stycznia trzeba złożyć oświadczenie o zmianie formy opodatkowania na bieżący rok (aktualizacja CEIDG – poz. dotyczące formy opodatkowania). Te same zasady dotyczą także podatku liniowego. Jeżeli nie zadeklarujemy wyboru zmiany formy opodatkowania, to płacimy podatek dochodowy na tych samych zasadach co w roku ubiegłym.

Formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych:

  • opodatkowanie na zasadach ogólnych wg skali progresywnej,

  • opodatkowanie na zasadach ogólnych wg stawki liniowej,

  • zryczałtowany podatek dochodowy,

  • karta podatkowa.

W skrócie o formach opodatkowania

Karta podatkowa

Ryczałt ewidencjonowany

Zasady ogólne

wg skali progresywnej

wg stawki liniowej

podstawa opodatkowania

nie ustala się

przychód pomniejszony o zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne

dochód pomniejszony o zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne

dochód pomniejszony o zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne

wysokość podatku

stawki podatku ustalane są kwotowo w decyzji naczelnika urzędu skarbowego, w ustawowych granicach

stawki podatku, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności: 3%, 5,5%, 8,5%, 17% i 20% przychodu

według obowiązującej w danym roku podatkowym progresywnej skali (w 2012r.: 18%, 32%)

19% podstawy opodatkowania

kwota wolna od podatku

brak

brak

3 091,00 zł

brak

częstotliwość oraz terminy płatności podatku dochodowego

co miesiąc – do dnia 7 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni (za grudzień do dnia 28 grudnia)

co miesiąc – do 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, a za grudzień w terminie złożenia zeznania rocznego (PIT-28) lub co kwartał – do 20 następnego miesiąca po upływie kwartału, a za IV kw. W terminie zeznania rocznego

co miesiąc (co kwartał) – do 20 każdego miesiąca za miesiąc (kwartał) poprzedni, a za grudzień (IV kwartał) do 20 stycznia następnego roku podatkowego. Podatnik nie wpłaca zaliczki za ostatni miesiąc (kwartał), jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty złoży zeznanie roczne i dokona zapłaty podatku wynikającą z rozliczenia rocznego.

co miesiąc (co kwartał) – do 20 każdego miesiąca za miesiąc (kwartał) poprzedni, a za grudzień (IV kwartał) do 20 stycznia następnego roku podatkowego. Podatnik nie wpłaca zaliczki za ostatni miesiąc (kwartał), jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty złoży zeznanie roczne i dokona zapłaty podatku wynikającą z rozliczenia rocznego.

obowiązki ewidencyjne

ewidencja zatrudnienia i karty przychodów pracowników

– ewidencja przychodów odrębnie za każdy rok podatkowy;

– ewidencja wyposażenia, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;

– ewidencja zatrudnienia i karty przychodów pracowników

– podatkowa książka przychodów i rozchodów;

– ewidencja środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych;

– ewidencja przychodów;

– ewidencja przebiegu pojazdu;

– ewidencja zatrudnienia i karty przychodów pracowników

– podatkowa książka przychodów i rozchodów;

– ewidencja środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych;

– ewidencja przychodów;

– ewidencja przebiegu pojazdu;

– ewidencja zatrudnienia i karty przychodów pracowników

zeznania roczne

złożenie po zakończeniu roku – w terminie do 31 stycznia roku następnego (PIT-16A)

złożenie po zakończeniu roku – w terminie do 31 stycznia roku następnego (PIT-28)

złożenie po zakończeniu roku – w terminie do 30 kwietnia roku następnego (PIT-36)

złożenie po zakończeniu roku – w terminie do 30 kwietnia roku następnego (PIT-36L)

ulgi i odliczenia

pomniejszenie kwoty podatku o składkę na ubezpieczenie zdrowotne (7,75% podstawy składki)

wszystkie możliwe z wyjątkiem ulgi na nowe technologie i na dzieci

wszystkie możliwe zgodnie z ustawą

odliczenie składek na ubezpieczenia społeczne (od dochodu) i ubezpieczenie zdrowotne (7,75% podstawy od podatku)

preferencyjne rozliczenie roczne

brak takiej możliwości

brak takiej możliwości

możliwość rozliczenia wspólnie z małżonkiem lub w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci

brak takiej możliwości

W żadnej z ww. form opodatkowania nie jest wymagane składanie deklaracji miesięcznych.

Aby uzyskać więcej informacji, zarejestrować firmę… – skontaktuj się z naszym doradcą.

Ta witryna ukrywa pliki cookies. Korzystając ze strony zgadzasz się na użycie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close